U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

ANBI informatie

De stichting - die begin 2015 is opgericht - heeft van de Belastingdienst de status van culturele ANBI gekregen.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze de status culturele ANBI krijgen. Om als zodanig te worden aangemerkt moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Wel, dat zijn we. Voor de volle 100% zelfs. 

Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 1 januari  2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

De Belastingdienst stelt uiteraard een aantal voorwaarden alvorens onze stichting als ANBI aan te merken. Eén voorwaarde is dat we op deze internetsite een aantal gegevens publiceren. Bij deze: 

 • Naam: stichting Licht op Schoonhoven
 • Fiscaal nummer, ook wel het RSIN: NL854832993B01

 • Postadres: Aart van der Leeuwlaan 217, 2624PR, Delft
  Secretariaat: ton.welleman@xs4all.nl Telefoon (015) 2562864

 • Doelstelling: zie onder de knop ‘doelstelling’ wat daarover in onze statuten staat.

 • Hoofdlijnen actueel beleidsplan: De doelstelling geeft feitelijk de hoofdlijnen van ons beleidsplan aan.

 • De functie en namen van de bestuurders zoals die in de statuten staan.
  Voorzitter: Margaretha Petronella van Weeszenberg (Marga).
  Penningmeester: Albert Eduard Kips (Bert).
  Secretaris: Anthonie Gerard Welleman (Ton).

 • Het beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  Stand van zaken medio augustus 2015: Auteursbijdragen zijn beschikbaar, beeldmateriaal wordt verzameld, opmaak en druk voorbereid en eerste PR-activiteiten uitgevoerd. Fondsenwerving loopt door.
  Stand van zaken medio februari 2016: Tentoonstellingen in Delft en Schiedam zijn achter de rug. Ons boek is goed verkocht. Er moest al snel een tweede druk worden vervaardigd. Die is bijna uitverkocht.

 • De balans en staat van baten en lasten: zie hieronder.

  BALANS PER 31 DECEMBER 2015


  VASTE ACTIVA
  Liquiditeiten                                                               €   5.935
  Kort lopende vorderingen                                       €   6.254

  Totaal activa                                                                12.189

  PASSIVA
  Kort lopende schulden                                             € 13.315
  Onverdeeld resultaat                                                € - 1.126
  Totaal Passiva                                                             € 12.189

  BALANS PER 31 DECEMBER 2016

  VASTE ACTIVA
  Liquiditeiten                                                                €   3.160
  Kort lopende vorderingen                                       
  €           0
  Totaal activa                                                                €   3.160        

  PASSIVA 
  Kort lopende schulden                                              €           0
  Onverdeeld resultaat                                                 
  €   3.160
  Totaal Passiva                                                              €   3.160

  Accountantscontrole
  Op grond van de omvang van de onderneming is geen accountantscontrole verplicht.
  Goedkeuring
  De jaarrekening 2016 is vastgesteld en goedgekeurd in de Algemenen vergadering van de Bestuurders d.d. 23 mei 2017.